Archief voor October 2010

Dromend van dierenwelzijn zie ik…

Dierenbescherming Limburg realiseert samen met zakelijke en sociale partners een in Nederland uniek centrum voor dierenwelzijn (DWC). Dat centrum van ongeveer 7 miljoen euro is gepland vlakbij Kasteel Limbricht, op een spreekwoordelijke steenworp afstand van de Sittardse wijk Hoogveld.

Het concept is doordacht en vernieuwend, maar niet iedereen is even enthousiast over de voorgenomen locatie. De gemeenteraad beslist binnenkort over wijziging van het bestemmingplan. De coalitie is voor, de oppositie tegen. Diverse maatschappelijke organisaties hebben al een ‘njet’ laten horen. Het actiecomité DWC NEE kondigde onlangs aan om tot bij de Raad van State te strijden tegen de komst van het centrum. Er zou sprake zijn van onbehoorlijk bestuur.

De bouw van het centrum, een one stop shop-project op een terrein ter grootte van enkele voetbalvelden, start in 2011. Althans, dat is de bedoeling. Er zijn al diverse grote marktpartijen die zich als partner aan het innovatieve centrum hebben verbonden, zoals diervoerdergigant Royal Canin en supermarktketen Albert Heijn. Ook onderwijsinstellingen als het Citaverde College, de Hogere Agrarische School en de Universiteit van Wageningen hebben zich al gecommitteerd. Met DSM worden op dit moment serieuze gesprekken gevoerd en ook iemand als gedeputeerde Noël Lebens is enthousiast over het concept van het DWC, al is hij niet gelukkig met de voorgenomen locatie. Hij voorziet een spin off die een positieve weerslag heeft op de regio Sittard-Geleen en Limburg als geheel.

Cradle-to-cradle

In het centrum, te bouwen volgens het cradle-to-cradle principe, wordt synergie bereikt door diverse partijen samen te brengen rond het thema dierenwelzijn. Zo komen er opvangfaciliteiten, wordt er hoogwaardige medische zorg geboden en is voorzien in onderzoeks- en voorlichtingsprogramma’s voor verbetering van het dierenwelzijn. De organisatie erachter wordt gerund als een middelgrote onderneming. Is dat niet vreemd voor de dierenbescherming? Nee, vindt projectleider Reineke Hameleers, tevens directeur van Dierenbescherming Limburg: ,,We zijn als dierenbescherming een ideële instelling. Maar als je zo’n groot en ambitieus centrum wilt opzetten, moet je het professioneel doen of je moet het niet doen. En de eventuele meeropbrengst van het centrum gaat naar activiteiten waarvoor we anders als vrijwilligersorganisatie niet genoeg geld zouden hebben.”

Berlijn als voorbeeld

Aan de basis ligt een businessplan, gebaseerd op uitgebreid marktonderzoek. ,,Een belangrijke inspiratiebron is een dierencentrum in Berlijn, dat in 1999 voor omgerekend voor 60 miljoen euro is gerealiseerd. Het is gebaseerd op het one stop shop-idee en er is heel vernieuwende architectuur toegepast, dat willen wij ook.” Aanvullend is onderzoek gedaan naar centra in Engeland en Amerika, vertelt de projectleider. Het multifunctionele concept blijkt daar ook goed te werken.
De voorbereiding is illustratief voor de zakelijke werkwijze van Reineke Hameleers: ,,We gaan ons project ook heel professioneel aanvliegen. De realisatie wordt op dit moment voorbereid via vier deelprojecten, geleid door een stuurgroep waarin diverse disciplines vertegenwoordig zijn.”

‘Dit is mijn droom’

Zelf zorgt ze voor de coördinatie. De organisatiedeskundige is bevlogen en ondernemend. Reineke Hameleers: ,,Het is mijn droom, mijn ambitie om dit centrum waar te maken. Toen we hiermee begonnen, waren er binnen de dierenbescherming genoeg mensen die zeiden: ‘Het klinkt geweldig, maar is dit allemaal niet wat te hoog gegrepen voor ons?’ Als je ziet hoe ver we nu zijn, durf ik rustig te zeggen: We kunnen het en gaan het dierenwelzijnscentrum samen met onze partners tot een succes maken!”

Tegenstand groeit

Niet iedereen is zo positief. Tijdens een informatiebijeenkomst in het gemeenschapshuis van Limbricht op 6 september, georganiseerd door het dorpsplatform, bleek dat er behoorlijke weerstand is. De vertegenwoordigers van Dierenbescherming Limburg en Grontmij kregen het toen en ook op latere bijeenkomsten zwaar te verduren. Zo is daar bijvoorbeeld het Actiecomité DWC NEE!, dat vreest voor overlast van geluid (opvang van honden en katten op tweehonderd meter van de bebouwde kom) en verkeersoverlast (met name van verkeer uit het zuiden door de kern Limbricht en veel verkeersbewegingen in het weekend). Voor dat laatste is de voorgestelde verbreding van de Allee met grastegels geen echte oplossing, zegt woordvoerder Reinier Voogd. Ook zou met de komst van dit centrum de eeuwenoude en cultuurhistorisch waardevolle omgeving met Kasteel Limbricht en het Salviuskerkje worden aangetast, vindt het actiecomité.
Andere bezwaarmakers zijn de Stichting Graetheide, Cavia-opvang Limbricht, Vereniging Probus, de Heemkundevereniging, Dierenopvang Westelijke Mijnstreek, Stichting Milieufederatie Limburg, IVN Born en Land van Swentibold. Verder hebben nog krap zeshonderd huishoudens uit Limbricht via een enquête aangegeven tegen te zijn.

‘Wat Limbricht wil’

De politiek is verdeeld. De oppositie in Sittard-Geleen is niet enthousiast. D66, de SP, de SGB, de VVD, Trots en TON hebben zich tegen het plan uitgesproken, overigens met ongeveer dezelfde argumenten als het twaalfkoppige comité. De coalitie is voor, maar wethouder Pieter Meekels, die namens het GOB in het college zit, houdt een slag om de arm. Hij zou 12 oktober hebben gezegd tijdens een bijeenkomst van het dorpsplatform dat als de bevolking van Limbricht tegen is, het DWC niet aan de Allee komt.

Reinier Voogd gaat met zijn comité sowieso actie ondernemen: ,,De gemeentelijke procedure is in strijd met de wet gevoerd. Volgens ons is sprake van onbehoorlijk bestuur en wij zijn als comité bereid om elk besluit tot bij de Raad van State aan te vechten.” Het comité vindt onder meer dat de gemeente niet zorgvuldig is geweest door de bevolking pas heel laat te informeren en doordat een aantal alternatieve locaties onvoldoende zou zijn onderzocht. Ook zou er geen brede en eerlijke belangenafweging zijn gemaakt bij de besluitvorming.

Veelgestelde vragen

,,De vraag is: waarom willen ze het centrum nu juist hier bouwen? Ze hadden op veel plekken in Limburg terecht gekund! Bovendien hadden ze beter vooraf overleg met de bevolking kunnen voeren. We hebben de woordvoerster van Dierenbescherming Limburg ook meerdere malen uitgenodigd, ook voor de tv, maar ze komt gewoon nooit”, aldus Reinier Voogd van het comité. ,,Ook op onze vragen wordt geen antwoord gegeven.” Volgens Saskia Thijssen, woordvoerster van Dierenbescherming Limburg, wordt overleg gevoerd met de gemeente. Daarnaast is er overleg met Dorpsplatform Lömmerich en met de voor dit project op advies van het Dorpsplatform door Dierenbescherming Limburg geformeerde klankbordgroep. ,,Dat is voldoende omdat deze organisaties een goede vertegenwoordiging van de bevolking vormen.”

Met het Actiecomité DWC NEE! is geen contact. Volgens Saskia Thijssen zijn veel van de bezwaren van het comité gebaseerd op ‘onvoldoende kennis van zaken’. In dat kader verwijst ze naar de projectwebsite en het kopje ‘veelgestelde vragen’ op die site. Maar of het comité hierdoor overtuigd raakt? Het comité is strijdvaardig en geeft in een recente nieuwsbrief, naast tal van inhoudelijke argumenten, zelfs een persoonlijke steek onder water richting Reineke Hameleers: ‘Laat de droom van een enkeling niet de nachtmerrie van velen worden!’ Het is duidelijk: de handschoenen zijn uit. De strijd om het DWC bij Limbricht, met als inzet cultuurlandschap en dierenwelzijn, is nu echt begonnen.

NAWOORD

Onder druk van het brede maatschappelijk protest heeft het college medio november eieren voor haar geld gekozen. De procedure voor de vestiging van het DWC aan de Allee werd beëindigd. ‘Het Dierenwelzijnscentrum Limburg komt in het gebied tussen Kasteel Limbricht en Kasteel Wolfrath’, aldus het college in een persbericht. ‘Een aantal beschikbare locaties wordt op dit moment onder de loep genomen. Uiterlijk begin volgend jaar wordt de nieuwe locatie bekendgemaakt.’
Het actiecomité reageerde verheugd. Voorzitter Rob den Rooijen, per mail: ‘Wij zijn zeer blij met dit besluit. De argumentatie voor het besluit is heel helder, namelijk het ontbrekende draagvlak bij de inwoners van Limbricht. Hieruit blijkt des te meer dat eendracht macht maakt. De enige reden dat we geslaagd zijn in onze missie is dat we als inwoners van Limbricht ons verenigd hebben en een duidelijke vuist hebben gemaakt richting de gemeente en Dierenbescherming.’

Niet om de argumenten

Het protest was effectief omdat het krachtig was, niet vanwege de inhoudelijke argumenten, stelt het college. ‘De ruim tweehonderd inspraakreacties die de afgelopen tijd zijn binnengekomen hebben inhoudelijk niet of nauwelijks argumenten opgeleverd om de locatie aan de Allee af te wijzen. Het college meent dat via een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing het dierenwelzijnscentrum ook in de cultuurhistorische omgeving van kasteel Limbricht tot zijn recht had kunnen komen. Ook de toename van het verkeer zou aanvaardbaar zijn en geluid en stankoverlast viel er niet te verwachten. Maar de impact van het gebrek aan draagvlak is voor het college en de Dierenbescherming de belangrijkste reden geweest om gezamenlijk te besluiten de procedure te beëindigen.’

Krokodillentranen

Rob den Rooijen van het actiecomité: ‘We willen nogmaals benadrukken dat wij niets tegen het DWC of de Dierenbescherming als zodanig hebben, maar puur hebben geageerd tegen de vestiging op deze locatie. We betreuren het wel dat vroege signalen over mogelijke negatieve gevolgen voor de inwoners door de gemeente in de wind zijn geslagen. Eveneens betreuren wij het dat de Dierenbescherming geen lering heeft getrokken uit het traject in de Gemeente Stein waar precies hetzelfde gebeurd is en zij nu dus krokodillentranen huilt. Het hele verhaal heeft zowel de gemeente als de Dierenbescherming als ons zelf heel veel tijd en ook geld gekost dat beter op een andere manier besteed had kunnen worden. Met name in het geval van de Dierenbescherming. Maar ja, het zij zo en wij hopen dat een ezel zich niet drie keer aan dezelfde steen stoot. Wij zullen de verdere ontwikkelingen op de voet blijven volgen.’

Comments Off

admin op 29 October 2010 in Politiek & Media